Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 

Bestuursmodel

SNPS heeft één bestuur, waarin zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende bestuursleden zitten. Het niet-uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit vijf leden: een onafhankelijk voorzitter, twee werkgeversvertegenwoordigers en twee werknemersvertegenwoordigers. Het uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit twee bestuurders die in dienst zijn van SPN. De samenstelling van het bestuur kunt u vinden in bijlage 3 van het doorbladere Jaarverslag. Het bestuursmodel wordt ook wel een ‘one-tier board’ genoemd. Dit is het zogenaamde omgekeerd gemengd model.

De niet-uitvoerende bestuursleden zijn met name verantwoordelijk voor het bepalen van het (strategische) beleid van SNPS én het houden van intern toezicht op de uitvoering van de bestuurders. Alleen een niet-uitvoerende bestuurder mag de taak van voorzitter van het bestuur vervullen. De uitvoerende bestuurders houden zich bezig met de dagelijkse (operationele) leiding van het pensioenfonds en de beleidsvoorbereiding.

Veilig pensioen

Een pensioenfonds met een ‘one-tier board’ is verplicht om een auditcommissie te hebben, tenzij de niet-uitvoerende bestuursleden kunnen aantonen dat zij voldoende kennis en ervaring hebben op het gebied van risicobeheer, beleggingsbeleid, uitbesteding en financiële informatievoorziening. Bij de bestuursleden van SNPS is dat zo: het bestuur heeft vrijstelling gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de instelling van een auditcommissie. SNPS hecht daarom veel belang aan extra aandacht voor de beleidsterreinen risicobeheer, beleggingsbeleid, uitbesteding en financiële informatievoorziening.

Het pensioenfonds heeft ook een verantwoordingsorgaan (VO). Het VO geeft advies en oordeelt aan het eind van elk jaar over het beleid dat door het bestuur is vastgelegd. Daarin kijkt het VO naar de wijze waarop het beleid door het bestuur is uitgevoerd. Dit gebeurt door de eisen te volgen die zijn gesteld bij of krachtens de Pensioenwet. Het VO kent zes zetels. Twee daarvan worden bezet door vertegenwoordigers van de werkgever, de andere vier door vertegenwoordigers van de werknemers die deelnemen in één of beide pensioenregelingen van SNPS. Aangezien nog geen 10% van de deelnemers gepensioneerd is, zijn er geen pensioengerechtigden lid van het VO.


“Het bestuur communiceert regelmatig op een open manier met elkaar. Communicatielijnen zijn kort”

Werkwijze binnen het bestuur

Het bestuur communiceert regelmatig op een open manier met elkaar. Communicatielijnen zijn kort. De werkwijze binnen het bestuur is vastgelegd in het interne bestuursprotocol. Hierin staan de uitgangspunten en afspraken die het bestuur met elkaar gemaakt heeft. In het bestuursprotocol van SNPS is het taakgebied van het bestuur bevestigd.

Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd, waarbij één vergadering volledig ging over de vaststelling van het jaarverslag 2019. In de andere bestuursvergaderingen heeft het bestuur diverse onderwerpen behandeld. Het bestuur heeft daarnaast gedurende het jaar meerdere interactieve workshops gevolgd en er hebben kennissessies over het Pensioenakkoord plaatsgevonden. Daarnaast vindt er elk kwartaal een thematische kennissessie beleggingen plaats. APS heeft eenmaal een presentatie verzorgd in het bestuur.

Kennis up to date

SNPS vindt het belangrijk dat het bestuur flexibel is in de uitvoering en in staat om mee te gaan met veranderingen. Constante nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je bijblijft. Daarom ligt de nadruk in de SPN Academy in 2021 opnieuw op ‘leren door doen’, bijvoorbeeld door middel van betrokkenheid bij projecten of op een bepaald beleidsterrein. Deze activiteiten liggen in de lijn van de ‘70-20-10- ’leerfilosofie bekend binnen Shell. Dat wil zeggen: 70 procent van de leereffectiviteit komt door professionele ervaringen, 20 procent wordt verkregen door te leren van anderen (training-on-the- job) en 10 procent is afkomstig van formele trainingen. De sterke focus op ‘leren door doen en leren van elkaar’ vraagt om een professionele houding en specifieke competenties van de bestuursleden zoals samenwerken, omgevingsbewustzijn en een reflecterend vermogen. Vanuit de SPN Academy wordt toegezien op de voortgang van deze afspraken en deelname aan seminars en workshops wordt geregistreerd. Op basis van gesprekken tussen de voorzitter en bestuursleden is per bestuurslid een individueel opleidingsplan gemaakt en voor 2021 vastgelegd.

Naleving ‘Code Pensioenfondsen’

Het bestuur van SNPS, maar ook organisaties waaraan SNPS werkzaamheden heeft uitbesteed, zijn verplicht om de ‘Code Pensioenfondsen’ na te leven. Doet het bestuur dit niet dan moet zij uitleggen hoe en waarom hiervan wordt afgeweken. De gedragscode bevat normen voor een goed pensioenfondsbestuur en een transparant besturingsmodel. De waarde van de code zit in de dialoog en een afgewogen besluitvorming. Er is ruimte om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. Bepalend voor de werking van de code is dan ook hoe pensioenfondsen met de intenties van deze omgaan. Er is een Compliance Officer aangesteld die toezicht houdt op de uitvoering en effectiviteit van deze gedragscode. Elk jaar wordt de naleving van de gedragscode over het afgelopen en het komende jaar bevestigd. Dit verslagjaar heeft de Compliance Officer geen materiële overtredingen geconstateerd en geen incidenten aan DNB gemeld. Er is sprake van een ‘compliance-georiënteerde’ organisatie. SNPS heeft alle normen van de Code Pensioenfondsen over het gehele verslagjaar nageleefd.

Vaststelling van het bestuursverslag door het Bestuur

Het Bestuur van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting heeft het bestuursverslag 2020 vastgesteld.

Den Haag, 27 mei 2021

M.J. ten Brink
voorzitter Bestuur

B.C. Koch
A.K. Kroeze
B.N. de Mönnink

N. van der Toorn
K. Yildirim
M.P. van ‘t Zet

Evaluatie eigen functioneren
van het bestuur

In november 2020 heeft de jaarlijkse interne zelfevaluatie van het bestuur plaatsgevonden. De voorzitter heeft voorafgaand aan de zelfevaluatie individuele gesprekken met bestuursleden gevoerd over hun functioneren binnen het bestuur. In dat kader heeft de voorzitter ook met de Dean van de SPN Academy gesproken. Op basis van deze gesprekken is het individuele opleidingsplan per bestuurslid geactualiseerd en voor 2021 vastgelegd in de SPN Academy, het leerportaal voor onder meer SNPS.