Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 

Samenwerking met derden

Uitbesteding

SNPS werkt samen met diverse uitbestedingspartijen. Sommige van deze partijen besteden op hun beurt activiteiten uit aan derden (onderuitbesteding).

In het uitbestedingsbeleid van SNPS staat verwoord wat het fonds op dit gebied aan eisen stelt. In dit beleid staan de uitgangspunten, het te volgen proces, de eisen die aan de uitvoerder worden gesteld, de waarborg voor de continuïteit van de uitbestede processen en hoe getoetst wordt of de uitvoering in overeenstemming is met de gemaakte afspraken.

Het bestuur blijft verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook voor het gedeelte van de werkzaamheden dat is uitbesteed. Het uitbestedingsbeleid is in 2020, op enkele kleine wijzigingen na, ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft zich gericht op het monitoren van de uitvoering van dit beleid.

“Het bestuur blijft verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook voor het gedeelte van de werkzaamheden dat is uitbesteed”

Corona

Ook in tijden van crisis in 2020 is op een goede manier met de uitbestedingspartijen samengewerkt. De uitvoering verliep robuust en soepel. De operationele activiteiten en de acties n.a.v. de strategische agenda zijn naar tevredenheid uitgevoerd.

Controle op uitbestedingsrelaties

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van SPN, AIM en APS zijn vastgelegd in overeenkomsten met daaraan gerelateerde prestatiecriteria en verantwoordingsrapportages. Het bestuur heeft de directeuren (in hun rol als uitvoerend bestuurders) en een medewerker van SPN algemene tekenbevoegdheid (procuratie) verleend. Daarnaast beschikken APS en AIM over een beperkte procuratie om hun taken voor SNPS te kunnen uitoefenen.

Auditprogramma

Gedurende het jaar monitort het fonds de uitbesteding en stuurt waar nodig bij. Jaarlijks ontvangt het fonds van AIM en APS een onafhankelijke assurance-verklaring, waarmee zij verantwoording afleggen over de opzet en de effectiviteit van de interne controlemaatregelen rondom operationele processen in dat jaar. De ontvangen assurance- rapportages worden geanalyseerd en waar nodig opgevolgd. De rapportages over 2020 bieden voldoende waarborgen omtrent de opzet, het bestaan en de effectieve werking van de interne controlemaatregelen bij AIM en APS. SPN verstrekt ieder jaar een Assurance Letter aan het fonds en valt als entiteit binnen het audit-programma van Shell Internal Audit (SIA). SIA voert periodiek audits uit op de processen en controles bij SPN. De meest recente audit heeft in 2018 bij SPN plaatsgevonden met een ‘good’ audit opinion als resultaat.

Herverzekering

De risico’s van overlijden in actieve dienst en premievrijstelling van pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid zijn volledig herverzekerd bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Dit heeft zowel betrekking op de bruto als op de Netto pensioenregeling van SNPS. Het risico van arbeidsongeschiktheid gedurende actieve dienst is volledig herverzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. De huidige contracten met deze leveranciers zijn per 31 december 2020 beëindigd. Vanaf 1 januari 2021 zijn nieuwe contracten opgesteld. Vanaf deze datum zijn de verzekeringen ondergebracht bij ElipsLife.