Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Verantwoording en Toezicht

Verslag van het Intern Toezicht door niet-uitvoerende bestuursleden

2020 was een zeer bewogen jaar. Een jaar waarin de coronapandemie zich zeer snel verspreidde en de wereld in zijn greep hield met grote onrust op financiële markten en een sterk krimpende wereldeconomie als gevolg. Dit verslag en oordeel is opgesteld tegen deze achtergrond van uitzonderlijke uitdagingen voor het fonds die, naast lopende ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het Pensioenakkoord, bijzondere aandacht verdienen van het bestuur. In dit verslag van het intern toezicht wordt ingegaan op deze ontwikkelingen en verantwoording afgelegd over een aantal van deze strategische thema’s.

Governance en Intern Toezicht

SNPS kent het omgekeerd gemengd bestuursmodel waarin het bestuur bestaat uit twee uitvoerende en vijf niet-uitvoerende bestuursleden. De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het (permanente) intern toezicht op beleid, uitvoering en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan het Verantwoordingsorgaan.

De rol en taakvervulling van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden is nader uitgewerkt in een protocol waarin ook de beoogde samenwerking en communicatie binnen het bestuur is beschreven. Hierbij wordt gestreefd naar een werkwijze waarbij de kerntaken van het bestuur als geheel centraal staan (actief besturen, toezicht houden/in-control zijn, verantwoording afleggen), maar waarbij de beide geledingen (uitvoerend en niet-uitvoerend) zich ook bewust zijn van de verschillende rollen die zij ten opzichte van elkaar hebben. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd, inclusief een portfolioverdeling (1st port of call) van de niet-uitvoerende bestuurders.

De bestuursagenda‘s zijn gericht op een optimale invulling van de zorgplicht tegen de achtergrond van de specifieke vereisten van de premieovereenkomst met de beleggingsvrijheid die SNPS uitvoert. Bij alle beleidsvoorstellen en -beslissingen komen risicomanagement en evenwichtige belangenafweging expliciet aan de orde. De inrichting en uitkomsten van het risicomanagementproces zijn onderdeel van iedere bestuursvergadering met een bespreking en vaststelling van de Risk & Control Self-Assessments. Door middel van deze assessments vindt een gestructureerde evaluatie plaats van financiële en niet-financiële risico’s door het Bestuursbureau SPN.

De uitvoerende bestuurders nemen de dagelijkse bestuursaangelegenheden voor hun rekening waaronder operationele zaken en de communicatie met interne en externe stakeholders. De niet- uitvoerende bestuurders worden in een vroeg stadium betrokken bij onderwerpen die gezien hun strategische aard of omvang overleg vereisen binnen het gehele bestuur en tevens worden deze geagendeerd voor de bestuursvergaderingen. Formele bestuursbesluiten ten aanzien van de in het SNPS-bestuursprotocol aangegeven onderwerpen worden in de bestuursvergaderingen genomen en vastgelegd.

De bepalingen en onderliggende intenties van de Code Pensioenfondsen worden betrokken in de manier waarop het interne toezicht (door de niet-uitvoerende bestuursleden) is ingericht en heeft specifieke aandacht bij belangrijke overwegingen en besluiten van het bestuur. Eind 2020 voldeed SNPS aan alle normen van de Code. Wel blijft het verbreden van de diversiteit in de samenstelling van bestuur en Verantwoordingsorgaan een punt van aandacht en is, onder meer, overeengekomen dat bij de eerstvolgende bestuurswisseling aan de eis van twee vrouwelijke bestuursleden voldaan zal worden.

Na iedere reguliere bestuursvergadering is er een ‘nazit’ van de niet-uitvoerende bestuursleden waarbij wordt teruggeblikt op de afgelopen vergadering, de toezichthoudende rol en de gang van zaken in het algemeen. Hierbij wordt ook het functioneren van de uitvoerende bestuursleden overwogen alsmede de relatie tussen de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuursleden. Eventuele feedback wordt teruggekoppeld naar de uitvoerende bestuursleden.

Corona pandemie

De Corona uitbraak en de daaropvolgende onrust op de financiële markten in het voorjaar van 2020 hebben aanleiding gegeven om de SNPS crisisprocedure in werking te stellen. Het multidisciplinaire Crisis Management Team heeft wekelijks overleg gevoerd om de mogelijke gevolgen van de coronapandemie op basis van verschillende scenario’s te overwegen en de economische situatie te vergelijken met de scenario’s in de meest recente ALM-studie. Als gevolg van een relatieve normalisatie van marktomstandigheden is de crisisprocedure in mei 2020 beëindigd en heeft er een evaluatie van het functioneren van het crisisplan plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de crisisprocedures van het fonds en externe dienstverleners goed op elkaar zijn afgestemd en aan de verwachtingen voldoen, ook is de informatievoorziening naar het bestuur, Verantwoordingsorgaan, externe toezichthouders en deelnemers als zeer positief ervaren. Enkele leerpunten zijn verwerkt middels een herziening van de crisisprocedure. De verdere ontwikkelingen rond corona en gevolgen voor de financiële markten zijn terugkerende onderwerpen op bestuursvergaderingen.

Beleggingsresultaten

De situatie op de financiële markten in het eerste kwartaal van 2020 heeft in eerste instantie geleid tot sterk negatieve rendementen, met name in de Rendementsportefeuille. De bovengenoemde scenarioanalyse gaf geen aanleiding de eerder genomen strategische keuzes aan te passen. Het tweede kwartaal en ook de laatste maanden van het jaar lieten een breed marktherstel zien, wat ertoe geleid heeft dat alle Life cycle portefeuilles het jaar hebben afgesloten met een positief rendement. De rente is gedurende 2020 echter wel verder gedaald wat de toekomstige pensioeninkoop drukt. Hoewel het bestuur geen invloed heeft op de ontwikkeling van de rente blijft dit onverminderd een punt van aandacht.

“2020 was een zeer bewogen jaar. Een jaar waarin de coronapandemie zich zeer snel verspreidde en de wereld in zijn greep hield met grote onrust op financiële markten en een sterk krimpende wereldeconomie als gevolg”

ESG

Op het gebied van ESG is verdere voortgang geboekt en is de implementatiefase van het IMVB- convenant ultimo 2020 succesvol afgerond. Als onderdeel daarvan is de reguliere screening op het uitsluitingenbeleid ingevoerd en rapportage over het engagement beleid geactiveerd. Ook is het ESG- beleid een bewuste factor in de keuzes die worden gemaakt wat betreft de selectie van beleggingsfondsen. Daarnaast is medio 2020 een deelnemerssurvey over verantwoord beleggen uitgevoerd, met een hoge response rate, om de verwachtingen en voorkeuren van deelnemers beter in kaart te brengen. De survey liet zien dat er onder de deelnemers een breed draagvlak bestaat voor het gevoerde verantwoord beleggingsbeleid en de gekozen vier Sustainable Development Goals.

Uitbesteding

De relatie met Achmea Pensioenservices (APS) en Achmea Investment Management (AIM), de twee uitbestedingspartijen van SNPS, wordt door de uitvoerende bestuurders en de experts binnen SPN aangestuurd. Daarbij staat het controleren van een zorgvuldige uitvoering van het vermogensbeheer en pensioenadministratie en het monitoren van de performance centraal. Gedurende het jaar is vanuit APS een nieuwe accountmanager aangesteld waardoor de operationele relatie verder werd verstevigd.

Het overleg met APS inzake de invoering van het nieuwe pensioenadministratiesysteem (project Accelerate) is geformaliseerd met de definitie en afstemming van de scope van het project, deliverables en het te voeren risicomanagement. Het implementatietraject zal worden ondersteund door een (tweedelijns) SPN - APS projectteam alsmede een Sounding Board, met vertegenwoordiging van het bestuur en externe Subject Matter Experts.

Communicatie

In 2019 is het communicatiebeleid uitvoerig herzien met de keuze voor drie strategische pijlers en bijbehorende doelstellingen. In 2020 heeft de invulling van dit beleid door middel van gerichte campagnes vorm gekregen waarbij de voortgang regelmatig wordt beoordeeld aan de hand van specifieke KPI’s. De feedback van deelnemers en resultaten van de campagnes zijn uitermate positief te noemen; het eerdergenoemde deelnemersonderzoek naar verantwoord beleggen en de introductie van beeldbellen zijn daarvan goede voorbeelden. Het communicatiebeleid blijft een belangrijk instrument in het uitvoeren van de zorgplicht en mede daarom is het Verantwoordingsorgaan nauw bij betrokken geweest bij de herziening.

Pensioenakkoord

In het Pensioenakkoord zijn door de overheid en centrale organisaties van sociale partners afspraken gemaakt over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel die nu verder vertaald zullen worden in een wetsvoorstel om de Pensioenwet aan te passen met de ambitie de nieuwe regels per 1 januari 2022 in te laten gaan. Het voornemen om ook bij beschikbare premieregelingen een vlakke staffel in te voeren heeft ook voor SNPS gevolgen. Welke specifieke gevolgen dit zijn zal mede afhangen van de uitkomsten van het overleg tussen de werkgever en werknemers (vertegenwoordigd door de COR) en de keuzes die daarin gemaakt gaan worden. Het uitvoerend bestuur is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en heeft tijdig de belangen van SNPS voor het voetlicht gebracht. Het gehele bestuur wordt regelmatig geïnformeerd over het vervolgtraject en de specifieke taak van het bestuur in het overwegen van de uitvoerbaarheid van de te maken afspraken.

Geschiktheid bestuur en Verantwoordingsorgaan

In 2020 is sprake geweest van wisselingen in beide organen met tevens het aantreden van een nieuwe voorzitter van het bestuur en de herbenoeming van de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. De onboarding is door het bestuursbureau en de uitvoerende bestuursleden zorgvuldig ondersteund en met succes afgerond. Individuele opleidingsplannen worden conform het geschiktheidsbeleid opgevolgd met een jaarlijkse (zelf)evaluatie en ondersteund door middel van een extern opleidingsbureau. Hierbij is, met name, ook aandacht gegeven aan verdere verdieping van kennis op het gebied van vermogensbeheer.

Oordeel

2020 was een jaar met vele uitdagingen voor het fonds; de uitvoerende bestuursleden hebben naar het oordeel van de niet-uitvoerende bestuursleden daar zeer professioneel en adequaat op gereageerd zonder aandacht te verliezen voor de doorlopende beleidsmatige en uitvoerende taken. De meest recente ALM-uitkomsten zijn verwerkt in het beleggingsbeleid, de operationele uitvoering is op het gewenste niveau en de uitwerking van de strategische speerpunten verloopt volgens plan. Kritische bedrijfsprocessen, weloverwogen besluitvorming en tijdige informatievoorziening van het bestuursbureau en externe partners worden structureel geëvalueerd; deze zijn in de praktijk uitvoerig getest tijdens de coronapandemie en toereikend bevonden. Communicatie met de deelnemers, essentieel in tijden van verhoogde onzekerheid, is verder geïntensiveerd.

De samenwerking tussen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden is zonder meer constructief en ondersteund door inzichtelijke rapportages, kwalitatief goed onderbouwde bestuursstukken en frequent formeel en informeel overleg waarbij volledige openheid de leidraad is. Dit heeft, ondanks het voornamelijk virtueel karakter van overleg, goed gefunctioneerd. De niet- uitvoerende bestuursleden en het Verantwoordingsorgaan worden in een vroeg stadium bij de beleidsvorming betrokken en tijdig geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Daarbij is het borgen van een grote mate van betrokkenheid en het verder versterken van de relatie met het Verantwoordingsorgaan leidend, meer dan de vereisten van het wettelijk kader.

Er wordt goed geanticipeerd op verandertrajecten zoals de wijzigingen in het pensioenstelsel en de ontwikkeling van een nieuw pensioenadministratiesysteem met een nauwe samenwerking met de daarvoor aangewezen partners zoals Shell Nederland en APS.

Aandachtspunten voor 2021

Voor het jaar 2021 zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:

 • Beoordelen van de uitvoerbaarheid van (de nog overeen te komen) nieuwe pensioenafspraken tussen werkgever en werknemers en het meenemen van deelnemers in het transitietraject.
 • Monitoren van de implementatie van het nieuwe pensioenadministratiesysteem bij APS.
 • Meer expliciet overwegen van de voor het fonds relevante IT-ontwikkelingen en als onderdeel daarvan het uitvoeren van een Cyber Security risicoanalyse.
 • Beoordelen van verdere uitvoering en effectiviteit van het communicatiebeleid.
 • Toezicht houden op, en verder ontwikkelen van, het beleid inzake maatschappelijk verantwoord beleggen.
 • Uitvoeren van het aangescherpte beleid inzake bredere diversiteit in de samenstelling van het bestuur en Verantwoordingsorgaan.
Reactie van de uitvoerende bestuursleden

Met gepaste dankbaarheid nemen de uitvoerende bestuursleden kennis van de observaties van de niet-uitvoerende bestuursleden over de vele uitdagingen voor SNPS die in het roerige jaar 2020 op een professionele manier, en in goede samenwerking met alle betrokkenen, het hoofd zijn geboden, met blijvende aandacht voor de aansturing van het fonds.

SNPS blijft doorgroeien in termen van aantallen deelnemers en belegd vermogen. Tegelijkertijd voltrekken interne en externe veranderingen zich in een steeds hoger tempo. Dat vraagt van de managementorganisatie blijvende aandacht voor verandervermogen, grip op de uitbestede taken en van het gehele bestuur een heldere toekomstvisie en strategie. Een effectieve samenwerking tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden, zoals we die nu zien, is daarbij essentieel.

De uitvoerende bestuursleden onderschrijven de door de niet-uitvoerende bestuursleden aangedragen aandachtspunten. Deze zijn inmiddels opgenomen als onderdeel van het werkplan voor 2021-2022. Op verschillende door de niet-uitvoerende bestuursleden genoemde beleidsterreinen is het afgelopen jaar de nodige voortgang geboekt en SNPS staat naar de mening van de uitvoerende bestuursleden dan ook goed voorgesorteerd op thema’s als Pensioenakkoord, technologische innovatie, deelnemersbetrokkenheid en maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat mag echter niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. Juist in deze periode van toenemende economische en maatschappelijke onzekerheden is het zaak een open dialoog met alle stakeholders te blijven onderhouden, zodat SNPS in staat blijft om met draagvlak wendbaar te opereren in het snel veranderende pensioenlandschap.

Het VO oordeelt in 2020 positief over het handelen van het bestuur aangaande het gevoerde beleid, de beleidskeuzes voor de toekomst en de naleving van goed en stabiel pensioenfondsbestuur.

In dit verslag wordt het oordeel van het VO verder toegelicht en onderbouwd.

Activiteiten en samenstelling VO

Het VO heeft gedurende 2020 met een volledige bezetting gefunctioneerd. De heer De Mönnink is in 2020 afgetreden en de heer Poolman heeft hem opgevolgd. Mevrouw Spaanderman heeft het VO versterkt als inleerder. Zie voor volledige personalia de bijlage. Het Pensioenfonds heeft tot dusver een gering aantal pensioengerechtigden en daardoor nog geen vertegenwoordiging van pensioengerechtigden binnen het VO.

Om tot een weloverwogen oordeel te komen, heeft het VO de volgende activiteiten ondernomen en bronnen geraadpleegd:

Activiteiten tussen bestuur, directie en het VO:

 • Gedurende het verslagjaar heeft het VO in totaal vijfmaal vergaderd met directie en bestuur. Deze vergaderingen verlopen open en constructief met voldoende gelegenheid tot vragen. Vergaderstukken worden op tijd en met de juiste kwaliteit gedeeld, een agenda wordt vooraf samengesteld, waarbij het VO actief agendapunten aandraagt op basis van de gestelde prioriteiten en recente ontwikkelingen. Naast de formele vergaderingen vindt er ook regelmatig informeel overleg plaats tussen de voorzitter van het VO en het fonds.
 • Ook heeft het VO jaarlijks overleg met de niet-uitvoerende bestuursleden in hun rol als intern toezichthouder.
 • Naast de reguliere vergaderingen is er een aantal bijeenkomsten en werkgroepsessies georganiseerd waar specifieke onderwerpen zijn besproken. Voorbeelden zijn vergaderingen over pensioencommunicatie van SNPS, de implementatie van het Environmental, Social en Governance (ESG) beleid en de mogelijke consequenties van het Pensioenakkoord. Hieraan nemen telkens de specifieke portefeuillehouders uit het VO deel.

Interne activiteiten VO:

 • Het opstellen en uitvoeren van een VO-werkplan waarbij aan de hand van de strategische bestuursthema’s, prioriteiten en portefeuillehouders vanuit het VO worden aangemerkt.
 • Het beheren van een algemene competentievisie en opleidingsplan voor het VO. Daaruit volgend hebben VO leden diverse cursussen en seminars gevolgd om de deskundigheid te waarborgen.
 • Informatiesessies met de achterban van het VO voor zowel de werkgever (Shell Nederland) als werknemers (COR Pensioencommissie). Daarnaast neemt het VO het jaarverslag en het oordeel van het voorgaande jaar in beschouwing.
Adviesaanvragen

In het afgelopen jaar heeft het bestuur de volgende adviesaanvragen aan het VO voorgelegd, waarop het VO in alle gevallen positief advies heeft uitgebracht:

 • Netto en Bruto beschikbare premiestaffel
 • Beloningsbeleid
 • Het communicatiebeleid en -strategie van SNPS

Commentaar van het VO is in alle gevallen besproken met het bestuur, en heeft geleid tot aanpassingen aan het beleid of de uitvoering daarvan.

Terugblik 2020

De zeven geformuleerde strategische meerjarenthema’s vanuit het bestuur zijn leidend geweest in de operationele activiteiten en projecten die door het bestuur in 2020 zijn uitgevoerd. Aanvullend op deze meerjarenthema’s zijn de ontwikkelingen rondom corona en de impact daarvan op SNPS nauwlettend in de gaten gehouden. Hieronder volgt de reflectie van het VO op de focusgebieden in 2020.

Coronapandemie

Als gevolg van de coronapandemie en de daaropvolgende turbulentie op de financiële markten heeft het bestuur van SNPS in maart 2020 het crisisplan in werking gesteld. Het VO is zeer tevreden over de aanpak van het bestuur gedurende deze periode. Het crisisprotocol is gevolgd, waarbij het belang van de deelnemer centraal heeft gestaan. Dit bleek uit de duidelijke, extra communicatie naar de deelnemers en de focus op impact op verschillende groepen deelnemers – specifiek waar het bijna gepensioeneerden betrof. Daarnaast is op basis van gedegen analyses besloten om de beleggingsstrategie niet te veranderen, wat heeft geleid tot herstel van vermogen in de tweede helft van het jaar. Tenslotte is vóór de zomer van 2020 de crisisaanpak geëvalueerd, waarbij verbeteringen zijn doorgevoerd in de procedures.

Pensioenakkoord

In 2020 is het Pensioenakkoord door de overheid en centrale organisaties van sociale partners getekend. Dit akkoord gaat ook op SNPS invloed hebben. Door het bestuur en het pensioenbureau zijn deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd, en is in diverse stadia en (externe) gremia het belang van de SNPS deelnemer naar voren gebracht. Daarnaast heeft het bestuur verschillende themasessies georganiseerd om het VO op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Het VO is zeer tevreden met de aandacht en de open communicatie over dit onderwerp, en de voortdurende focus op het belang van de Shell pensioenfondsen in Nederland.

Pensioencommunicatie

Het bestuur heeft eind 2019 een nieuw communicatiebeleid opgesteld, waarvoor begin 2020 een positieve adviesaanvraag door het VO is afgegeven. Deze oordeelsvorming heeft plaatsgevonden na een uitgebreide discussie over de zorgpunten van het VO. Het bestuur is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Het VO is tevreden over de manier waarop progressie is gemaakt in de uitvoering van de pensioencommunicatie en aandacht is besteed aan het opstellen en monitoren van meetbare doelstellingen. Voorbeelden zijn dat de resultaten van de deelnemersenquête worden verwerkt in de communicatie en digitalisering wordt ingezet om de informatie zo bereikbaar en begrijpelijk mogelijk te maken voor de diverse groepen deelnemers.

Vermogensbeheer en ESG-beleid

Door de crisis op de financiële markten is de geplande verbeterslag van beleggingsrapportages versneld ingevoerd, waardoor er beter inzicht is in de prestaties van de verschillende beleggingsfondsen en verschillende financiële risico’s. Daarnaast zijn diverse verbeterstappen gezet in de selectie van beleggingsfondsen binnen de verschillende beleggingscategorieën (asset classes). Het VO is zeer tevreden met deze verbeteringen, die leiden tot beter inzicht en een beter rendement-risico profiel.

Daarnaast is het VO in 2020 actief betrokken geweest bij de diverse ontwikkelingen van ESG. Er is goede vooruitgang gemaakt met betrekking tot de implementatie van het IMVB-convenant en het proces van screening en engagement monitoring via Achmea Investment Management. Het VO onderstreept het belang van een adequaat screening- en monitoringproces, en ziet de gemaakte voortgang daarin als essentiële stappen. Daarnaast is het verantwoord beleggingsbeleid van SNPS verder geformaliseerd, waarbij er ook meer aandacht is besteed aan korte en lange termijn ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Ook is er veel aandacht besteed aan communicatie met de deelnemers omtrent ESG, onder andere via het deelnemersportaal, de nieuwsbrief en de deelnemersenquête. De uitkomsten van de enquête bevestigden in de ogen van het VO het belang om het bewustzijn en draagvlak omtrent ESG in alle deelnemersgeledingen te vergroten. Het VO is zeer positief over de initiatieven om de ESG- communicatie richting de deelnemers naar een hoger niveau te brengen.

Herverzekering risico’s

De herverzekering van arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisico’s is ondergebracht bij een nieuwe partij, met een efficiëntere administratie en tegen lagere kosten. Het VO is blij met deze aanpassing, die leidt tot lagere kosten van het SNPS pensioen.

Nieuw pensioenadministratiesysteem

De externe pensioenuitvoeringsorganisatie van SNPS (Achmea Pensioen Services, APS) is dit jaar een belangrijk verandertraject gestart: de ontwikkeling van een nieuw pensioenadministratiesysteem. Het VO is zeer te spreken over de betrokkenheid vanuit het bestuur bij dit verandertraject.

Vooruitblik op 2021

Het VO verwacht dat de twee grote verandertrajecten - betreffende het Pensioenakkoord en de ontwikkeling van een nieuw pensioenadministratiesysteem bij APS - hoog op de agenda van het bestuur zullen staan. Het VO volgt deze ontwikkelingen op de voet. Daarnaast wil het VO graag de volgende aandachtsgebieden aandragen:

Allereerst wil het VO het voortdurende belang van vermogensbeheer richting het bestuur blijven benadrukken. SNPS heeft de afgelopen jaren uitstekende financiële resultaten behaald, maar door de dalende rente is de prijs van toekomstig pensioen tegelijkertijd gestegen. Het VO ziet het beleggingsbeleid van het bestuur als beste instrument om een goed pensioen voor de deelnemers te behalen. Het VO hoopt dat het bestuur de ingezette verbeteringen op gebied van rapportage en beleggingsfondsselectie doorzet.

Ten tweede verwacht het VO dat de ingeslagen koers met betrekking tot communicatie richting deelnemers in 2021 verder wordt doorgezet en de effectiviteit hiervan wordt beoordeeld gedurende het jaar. Het VO is zeer verheugd over de huidige aanpak om deelnemers op innovatieve wijze te betrekken en informeren over hun pensioen en kijkt met verwachting uit naar verdere ontwikkelingen op dit gebied. In het kader van de brede zorgplicht benadrukt het VO het belang van duidelijke communicatie over de risico’s en belangen van de verschillende doelgroepen binnen SNPS. Het VO denkt hierbij specifiek aan de gevolgen van rendements- en renteontwikkeling op het (verwachtte) pensioen en de veranderingen als gevolg van de uitwerking van het Pensioenakkoord.

Ook adviseert het VO om in 2021 de ESG-ambities verder concreet en meetbaar te maken en aandacht te besteden aan doorlopende ESG thema’s, waaronder Europees beleid en regelgeving. Ook verwacht het VO dat de uitkomsten van de ESG-enquête in de verdere ontwikkelingen meegenomen worden.

Ten slotte blijft in 2021 het belang van een brede diversiteit in de samenstelling en competentieontwikkeling van het VO hoog op de agenda staan.

Oordeel 2020

Op grond van de bovenstaande informatie heeft het VO zich een algemeen oordeel gevormd over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij waardeert het VO de huidige aanpak van het bestuur waarbij de operationele activiteiten gedreven worden door de strategische thema’s.

Op basis van de hiervoor beschreven en alle overige bevindingen van het VO, de observaties en bevindingen van de externe accountant, certificerend actuaris en toezichthoudende (niet- uitvoerende) bestuurders, oordeelt het VO positief over het handelen van het bestuur aangaande het gevoerde beleid, de beleidskeuzes voor de toekomst en de naleving van goed en stabiel pensioenfondsbestuur.

Tot slot wil het VO zijn waardering uitspreken voor het werk en de inzet van het bestuur en medewerkers van het pensioenbureau, en de vele inspanningen en resultaten die zijn geleverd gedurende 2020. Het VO kijkt uit naar het voortzetten van de professionele en prettige samenwerking in 2021.

Reactie van het bestuur op het oordeel van het Verantwoordingsorgaan

Het bestuur dankt het VO voor het uitgebreide oordeel over 2020. Het doet het bestuur goed om te constateren dat het VO positief is over de wijze waarop het bestuur het afgelopen bijzondere jaar invulling heeft gegeven aan een evenwichtige belangenafweging tussen deelnemers en andere belanghebbenden binnen SNPS. De dialoog tussen het bestuur en het VO wordt door alle bestuursleden als open en transparant ervaren. De insteek van het bestuur is om dit in 2021 te continueren. Tegelijkertijd verschaft het oordeel van het VO het bestuur goede feedback voor de uitvoering van de pensioenregelingen van SNPS in 2021. Daarbij wordt de constructief-kritische insteek van het VO door het bestuur zeer gewaardeerd.

Voor het bestuur is en blijft het verbeteren van het pensioenresultaat en het geven van inzicht daarin voor deelnemers, een belangrijk speerpunt. Of het nu gaat om beleidskeuzes ten aanzien van de selectie van beleggingsfondsen, het verder concretiseren en meetbaar maken van ESG-ambities of verbetering van de dienstverlening van externe uitvoeringsorganisaties, steeds staat het belang van de deelnemers van SNPS centraal. Dit uitgangspunt geldt bovenal voor heldere communicatie over het verwachte toekomstige pensioeninkomen die deelnemers een reëel beeld geeft en in staat stelt om een goede financiële planning voor de oude dag te maken. Wat daarbij zeker helpt is dat met het Pensioenakkoord beschikbare premieregelingen de norm worden in Nederland. Hierdoor zal het toekomstige wettelijk kader veel meer dan nu het geval is, gericht zijn op voor premieovereenkomsten belangrijke onderwerpen als invulling van zorgplicht, keuzebegeleiding en het bepalen van de risicohouding van de individuele deelnemer.

Een goede afspiegeling van de deelnemers en een juiste mix van competenties en deskundigheid in de fondsorganen is voor het bestuur onontbeerlijk om, in nauwe afstemming met het VO, gedragen keuzes voor de toekomst te maken. Dat ook het VO in 2021 nadrukkelijk oog heeft voor diversiteit bij SNPS, kan het bestuur in dat kader alleen maar beamen.

Oordeel van het Verantwoordingsorgaan 2020

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Jaarlijks formuleert het VO een oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast voorziet het VO het bestuur van SNPS van advies te over de in de statuten vastgelegde thema’s.