SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
Ons risicomanagementsysteem is op orde

Belangrijkste financiële risico’s

SNPS heeft enkele tientallen financiële en niet-financiële risico’s geïdentificeerd, waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht.

Beleggingsrisico

De pensioenpremies worden door SNPS individueel belegd voor rekening en risico van de (gewezen) deelnemer en de gepensioneerden. Het belangrijkste risico voor de deelnemer is het beleggingsrisico. Dit is het risico van tijdelijk of definitief verlies van waarde voor de deelnemer als gevolg van realisatie van de risico's die inherent zijn aan beleggen (zoals bijvoorbeeld het marktrisico en het renterisico). Dat wil zeggen dat rendement de beloning is voor het nemen van risico. Risico’s zijn binnen het beleggingsbeleid dus onvermijdelijk, maar moeten zorgvuldig worden genomen. Dit is één van de beleggingsovertuigingen van het bestuur.

Een belangrijke beheersmaatregel voor het beleggingsrisico is het beleggen volgens een Life Cycle- profiel, waarbij op jongere leeftijd meer risico kan worden genomen en op latere leeftijd meer stabiliteit wordt nagestreefd. Een adequate beheersing van de Life Cycle-structuur is hierbij van groot belang. Deze beheersing wordt vertaald in de Life Cycle portefeuilles. Ingrijpende aanpassingen van de Life Cycle portefeuilles worden alleen gedaan op basis van een Asset Liability Management-studie (ALM). Voorafgaand aan een dergelijke studie stelt het bestuur de risicobereidheid vast. Binnen deze risicobereidheid wordt door het bestuur gestreefd naar een zo hoog mogelijk verwachte pensioenuitkomst, tegen zo laag mogelijke kosten.

"Een belangrijke beheersmaatregel voor het beleggingsrisico is het beleggen volgens een Life Cycle- profiel"

Daarnaast wordt het beleggingsrisico indien nodig bijgesteld, want:

  • Hoe langer de horizon, des te groter het herstellend vermogen.
  • Deelnemers moeten worden beschermd tegen een significant verlies in verwacht inkomen relatief kort voor de pensioenrichtleeftijd.
  • Met behulp van het CVP wordt de deelnemer in staat gesteld om na pensioendatum door te beleggen. Doorbeleggen na pensioendatum maakt het mogelijk om de pensioenuitkering op termijn gedeeltelijk te kunnen beschermen voor inflatie.

De Life Cycle portefeuilles en de twee administratieve CVP portefeuilles worden gespreid over bijvoorbeeld meerdere beleggingscategorieën, landen, sectoren en bedrijven om het marktrisico te verminderen.

Goed om te weten

Een aantal van de financiële risico’s worden nader omschreven in de toelichting bij de jaarrekening Zie hiervoor de doorbladerbare versie op pagina 99.