Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Risicoprofiel

Risicoprofiel: draagkracht en bereidheid

De risicodraagkracht van SNPS wordt voor een groot deel bepaald door de risicobereidheid van de deelnemers. Bij het bepalen van die risicobereidheid heeft het bestuur de doelstellingen van SNPS als uitgangspunt genomen.

Het fonds maakt daarbij onderscheid tussen financiële en niet-financiële risico’s. Risico’s die een directe impact hebben op de omvang van de bezittingen, verplichtingen en resultaten van het fonds vallen onder de financiële risico’s. Ter verduidelijking: beleggingen van deelnemers vallen onder de financiële risico’s. Bij niet-financiële risico’s gaat het onder meer om strategische, bestuurlijk operationele en/of reputatierisico’s. Het bestuur bepaalt elk kwartaal of het nettorisico (het risico dat overblijft na de genomen risicobeperkende maatregelen) nog voldoet aan de risicobereidheid van het bestuur

Bruto- en nettorisico

Het brutorisico is het risico zonder rekening te houden met beheersingsmaatregelen. Door het treffen van beheersings-maatregelen wordt ernaar gestreefd het brutorisico naar een acceptabel niveau terug te brengen. Dit is het nettorisico dat het fonds ondanks het nemen van alle maatregelen nog steeds loopt. 

Het risico van bijvoorbeeld een cyberaanval zonder enige vorm van beschermingsmaatregelen is vrij groot (brutorisico). Door het invoeren van mitigerende ICT- maatregelen wordt het risico verkleind (nettorisico). Elk kwartaal wordt door het bestuur gekeken of het nettorisico nog binnen de risicobereidheid past. Als dat niet het geval is, worden er aanvullende maatregelen getroffen.

Aan de uitvoering van de pensioenregeling kleven risico’s. SNPS heeft daarom een raamwerk voor risicomanagement ingericht waarmee het bestuur risico’s in kaart kan brengen en beheersen. Hierbij wordt rekening gehouden met de lange-termijndoelstellingen van het fonds en de interne en externe omgeving.