SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
Omgevingsrisico

Belangrijkste niet-financiële risico’s

Het omgevingsrisico laat zich het beste definiëren als ontwikkelingen in de omgeving die conflicteren met de belangen van of verstrekkende gevolgen hebben voor het pensioenfonds. 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de invloed van ontwikkelingen in de financiële positie van de werkgever (leidend tot meesleepgevaar), het ontbreken van evenwichtige belangenbehartiging als gevolg van dominantie van de werkgever of dominantie van de door de werkgever benoemde bestuurders en de invloed van de werkgever op het beleid van het pensioenfonds.

Regulatory change risico

Het risico op wijzigingen in wet- en regelgeving (‘regulatory change risico’) gaat om de mogelijk nadelige gevolgen voor het fonds van steeds meer, sneller en elkaar overlappende en veranderende wet -en regelgeving. Dit kan leiden tot andere waarderingen, andere en/of meer compliance verplichtingen en zelfs een direct gevolg hebben voor de toekomst van het fonds. Denk bijvoorbeeld aan de (concept)wetgeving rond het Pensioenakkoord.

Beide hierboven genoemde risico’s worden onder supervisie van het bestuur proactief gemonitord zodat de impact tijdig bepaald kan worden. Waar mogelijk wordt onder regie van het bestuur deelgenomen aan het besluitvormingsproces. Dit gebeurt door participatie in overlegstructuren en actieve betrokkenheid in en via branche- en maatschappelijke organisaties.

“Het risico op wijzigingen in wet- en regelgeving (‘regulatory change risico’) gaat om de mogelijk nadelige gevolgen voor het fonds van steeds meer, sneller en elkaar overlappende en veranderende wet -en regelgeving”

Uitbestedingsrisico

Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, integriteit en kwaliteit van de externe dienstverleners onvoldoende gewaarborgd is. In de uitvoering van kernactiviteiten staan continuïteit, vertrouwelijkheid en een goede kwaliteit van dienstverlening voorop. De belangen van deelnemers en overige belanghebbenden mogen geen gevaar lopen door deze uitbestedingen.
Het uitbestedingsrisico wordt verkleind door een solide uitbestedingsbeleid, uitbestedingscontracten en contractmanagement. Periodiek wordt onafhankelijke ‘assurance’ verkregen.

IT-risico

Het IT-risico is het risico dat bedrijfsprocessen, IT-infrastructuur en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende beveiligd zijn. Een belangrijk deel van de kritische IT-systemen ligt bij derde partijen, waardoor het IT-risico in belangrijke mate een uitbestedingsrisico is.

Integriteitsrisico

Dit is het risico dat de reputatie van het fonds wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers, (mede-)beleidsbepalers, leidinggevenden of dienstverleners. SNPS voert een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uit. Er zijn elf specifieke integriteitsrisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen omschreven die operationeel worden getoetst, waaronder de voorwaarden die in het uitbestedingsbeleid zijn geformuleerd.