SNPS. Smarten up your future
Jaarverslag 2020 – Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
Risicobeheersing in linies

Risicomanagementsysteem

Het risicomanagementsysteem heeft een ‘first, second and third line of defense’. 

De verantwoordelijkheid voor risicobeheersing is aan diegene die primair verantwoordelijk is voor het betreffende proces. Dit is de ‘first line of defense’ – de eerste verdedigingslinie - van het risicomanagement van het fonds. Als ‘second line of defense’, heeft SNPS een proces voor risicobeheersing ingericht. De afdeling Finance van Shell Pensioenbureau controleert onafhankelijk of de door de eerste lijn uit te voeren controles gedegen zijn uitgevoerd en of de beheersmaatregelen effectief zijn. Ze gebruiken hiertoe elk kwartaal de zogenoemde Risk and Control Self-Assessment-cyclus (RCSA). In de RCSA wordt bepaald hoe groot de kans is dat een bedreiging zich voordoet en wat de mogelijke impact is. Tevens wordt de opzet, inrichting en werking periodiek geëvalueerd.

Sleutelfunctiehouder risicobeheer

Een ter zake kundig en ervaren Shell-collega (niet zijnde een lid van het bestuur of het verantwoordingsorgaan van SNPS en ook niet betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van het fonds) is door SNPS tot ’sleutelfunctiehouder risicobeheer’ benoemd. De Finance Manager van SPN is vervuller van de sleutelfunctie risicobeheer en ondersteunt de sleutelfunctiehouder in de uitvoering van de tweedelijnstaken. Het bestuur is onderdeel van het risicobeheersingsproces en stelt de uitkomsten in termen van inhoudelijke wijzigingen en risicoclassificatie en -acceptatie vast.

Tenminste elke drie jaar vindt er een eigenrisicobeoordeling (ERB) plaats waarbij het totale risicomanagementsysteem in opzet en werking wordt geëvalueerd en waarvan verslag wordt gedaan aan het bestuur en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze is in 2020 voor het eerst uitgevoerd en gerapporteerd aan DNB.

"In de RCSA wordt bepaald hoe groot de kans is dat een bedreiging zich voordoet en wat de mogelijke impact is"

Internal Audit

De ‘third line of defense’ wordt gevormd door de Internal Audit functie voor de periodieke interne audits bij SPN. Sinds 2020 is er ook een sleutelfunctiehouder internal audit door het bestuur benoemd die erop toeziet dat het proces van audit en assurance goed wordt gemanaged en hierover rapporteert aan het bestuur. Ook dit is een ervaren Shell collega die geen lid is van het bestuur of verantwoordingsorgaan, en ook niet betrokken is bij de dagelijkse werkzaamheden van SNPS.

Het SNPS Controle Raamwerk bouwt mede op de controles van de uitvoeringsorganisaties: Shell Pensioenbureau Nederland, Achmea Pensioenservices en Achmea Investment Management. Elk van deze organisaties heeft eigen ‘three lines of defense’ ingericht om de risico’s voor de eigen organisatie te kunnen beheersen.

In onderstaand schema wordt het risicomanagementproces van SNPS op hoofdlijnen weergegeven.

Risicomanagement proces

Het proces biedt een beheersingskader dat passend is bij het profiel van SNPS en de risico’s die het fonds loopt. Ieder jaar evalueert het bestuur het controleraamwerk. In 2020 zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd om het risicomanagement verder aan te scherpen en aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Onder meer heeft een update plaatsgevonden van de controls rond communicatierisico’s en controls ten aanzien van de implementatie van de eigenrisicobeoordeling (ERB).

Continue ontwikkeling

Het risicomanagementraamwerk wordt continu ontwikkeld en waar nodig aangepast. In 2020 heeft SNPS voor het eerst een ERB uitgevoerd. Daarnaast gaan in 2021 klimaatrisico’s en de consequenties van de wettelijke invulling van het Pensioenakkoord speciale aandacht krijgen.